Google Play Και App Store Δεν Θα Έχουν Σαν Δωρεάν Τα Παιχνίδια Με In-app Αγορές

Google Play Και App Store Δεν Θα Έχουν Σαν Δωρεάν Τα Παιχνίδια Με In-app Αγορές

Google Play Store in-app purchases

Τα παιχνίδια με αγορές εντός της εφαρμογής (in-app purchases) είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα των γονέων της σύγχρονης εποχής, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ακούσει περιστατικά με παιδιά να χρεώνουν τους λογαριασμούς γονέων. Ύστερα από ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε δράση για να βάλει τέλος στο μπέρδεμα. Από το φθινόπωρο, τα δωρεάν παιχνίδια που θα προσφέρουν in-app purchases δεν θα αποκαλούνται «δωρεάν» από τα Google Play Store και Apple App Store.

Από τον Δεκέμβριο του 2013, οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο του δικτύου CPC για την προστασία των καταναλωτών έχουν ζητήσει τα εξής:

  • τα παιχνίδια που διαφημίζονται ως «δωρεάν» δεν θα πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές όσον αφορά το πραγματικό κόστος τους
  • τα παιχνίδια δεν θα πρέπει να περιέχουν άμεση πιεστική πρόσκληση προς τα παιδιά να αγοράσουν στοιχεία εντός ενός παιχνιδιού ή να πιέσουν έναν ενήλικο να τους αγοράσει τα στοιχεία αυτά
  • οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις ρυθμίσεις πληρωμής και οι αγορές δεν θα πρέπει να χρεώνονται μέσω αυτόματων ρυθμίσεων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή
  • οι έμποροι θα πρέπει να παρέχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να έρχονται σε επαφή μαζί τους σε περίπτωση ερωτήσεων ή καταγγελιών

Με τα παραπάνω γίνεται σαφές το κόστος του παιχνιδιού και με το τέλος του Σεπτεμβρίου, η Google θα έχει φροντίσει να ενημερώσει τους προγραμματιστές πως «να αποτρέπεται η άμεση πιεστική πρόσκληση προς τα παιδιά, όπως ορίζεται από το δίκαιο της ΕΕ» και θα δώσει update στο Google Play ώστε τα apps με αγορές εντός αυτών να μην βρίσκονται στη κατηγορία δωρεάν. Η Apple ακόμα δεν έχει παρουσιάσει τις αλλαγές που θα πραγματοποιήσει στο App Store.

[showhide type=”pressrelease”]

Ύστερα από μεγάλο αριθμό καταγγελιών που υποβλήθηκαν σε χώρες της ΕΕ σχετικά με τις αγορές εντός της εφαρμογής σε επιγραμμικά παιχνίδια και, ιδίως, τις ακούσιες αγορές που έγιναν από παιδιά, οι εθνικές αρχές συνεργάστηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξεύρεση λύσεων.
Η συντονισμένη δράση επιβολής της νομοθεσίας στην ΕΕ σχετικά με τις αγορές εντός της εφαρμογής στα επιγραμμικά και στα κινητά παιχνίδια έχει σημειώση ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων. Η βιομηχανία ανέλαβε μια σειρά δεσμεύσεων για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των καταναλωτών. Η δράση θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα των εφαρμογών κινητών («app»).

«Πρόκειται για την πρώτη στο είδος της δράση για την επιβολή της νομοθεσίας κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέπραξε με τις εθνικές αρχές. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η δράση αυτή αποφέρει απτά αποτελέσματα. Αυτό είναι σημαντικό για τους καταναλωτές. Ιδιαίτερα, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται καλύτερα όταν παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια. Η δράση παρέχει ακόμη πολύτιμη εμπειρία για τον προβληματισμό που αναπτύσσεται αυτόν τον καιρό σχετικά με την πιο αποτελεσματική οργάνωση της επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην Ένωση. Έχει αποδειχθεί ότι η συνεργασία αποδίδει καρπούς και συμβάλλει στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε ο επίτροπος της ΕΕ για την πολιτική των καταναλωτών κ. Neven Mimica.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes, αρμόδια για την ψηφιακή ατζέντα, δήλωσε τα εξής: «η Επιτροπή υποστηρίζει ένθερμα την καινοτομία στον τομέα των εφαρμογών («app»). Οι αγορές εντός των εφαρμογών είναι νόμιμο επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά είναι απαραίτητο οι δημιουργοί εφαρμογών να κατανοούν και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ, κατά την ανάπτυξη των εν λόγω νέων επιχειρηματικών μοντέλων».

Η κοινή θέση στην οποία κατέληξαν οι εθνικές αρχές στο πλαίσιο του δικτύου CPC (συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών) και η οποία κοινοποιήθηκε στην Apple, την Google και την Interactive Software Federation of Europe, τον Δεκεμβρίου 2013(1), ζήτησε τα εξής:

  • τα παιχνίδια που διαφημίζονται ως «δωρεάν» δεν θα πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές όσον αφορά το πραγματικό κόστος τους·
  • τα παιχνίδια δεν θα πρέπει να περιέχουν άμεση πιεστική πρόσκληση προς τα παιδιά να αγοράσουν στοιχεία εντός ενός παιχνιδιού ή να πιέσουν έναν ενήλικο να τους αγοράσει τα στοιχεία αυτά·
  • οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις ρυθμίσεις πληρωμής και οι αγορές δεν θα πρέπει να χρεώνονται μέσω αυτόματων ρυθμίσεων χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή·
  • οι έμποροι θα πρέπει να παρέχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να έρχονται σε επαφή μαζί τους σε περίπτωση ερωτήσεων ή καταγγελιών.

Κάνοντας χρήση του μηχανισμού συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών που προβλέπεται από τους κανόνες της ΕΕ, ζητήθηκε από την Apple, την Google και τις συναφείς εμπορικές ενώσεις να βρουν συγκεκριμένες λύσεις για το σύνολο της ΕΕ σε σχέση με τις ανωτέρω ανησυχίες.

Η Google αποφάσισε να προβεί σε ορισμένες αλλαγές. Η υλοποίησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2014. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την απαγόρευση της χρήσης της λέξης «δωρεάν» σε όλα τα παιχνίδια που περιέχουν αγορές εντός των εφαρμογών, την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους σχεδιαστές εφαρμογών ώστε να αποτρέπεται η άμεση πιεστική πρόσκληση προς τα παιδιά, όπως ορίζεται από το δίκαιο της ΕΕ, και χρονικά καθορισμένα μέτρα για την παρακολούθηση των προφανών παραβιάσεων της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές. Έχει επίσης προσαρμόσει τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, έτσι ώστε οι πληρωμές να εγκρίνονται πριν από κάθε αγορά εντός της εφαρμογής, εκτός εάν ο καταναλωτής επιλέξει ενεργά να τροποποιήσει τις εν λόγω ρυθμίσεις.

Μολονότι, δυστυχώς, η Apple δεν έχει συγκεκριμένες και άμεσες λύσεις έως σήμερα για την αντιμετώπιση των προβληματισμών που συνδέονται ιδιαίτερα με την έγκριση των πληρωμών, έχει προτείνει να εξετάσει τις ανησυχίες αυτές. Ωστόσο, δεν έχει αναληφθεί καμία συγκεκριμένη δέσμευση ούτε έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση πιθανών μελλοντικών αλλαγών. Οι αρχές του δικτύου CPC θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με την Apple για να διασφαλίσουν ότι η εταιρεία να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτούμενες αλλαγές και ότι θα ευθυγραμμίσει τις πρακτικές της με την κοινή θέση.

Οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επίσης ζητήσει από τις ενώσεις κατασκευαστών διαδικτυακών παιχνιδιών και πλατφόρμων να προβληματιστούν σχετικά με συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που τέθηκαν στην κοινή θέση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για κατευθυντήριες γραμμές ή πρότυπα που περιλαμβάνουν τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών (CPC).

Η επιβολή, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης νομικής δράσης, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών οι οποίες θα εξετάσουν τώρα με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν νομικά ζητήματα που τυχόν εκκρεμούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και, ιδίως, τον βαθμό στον οποίο οι δεσμεύσεις που έγιναν αντιμετωπίζουν στην πράξη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη θέση του δικτύου CPC.

[/showhide]

Σχετικά νέα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Σας ενδιαφέρει το μέλλον της τεχνολογίας;

Επισκεφτείτε το XBLOG.GR για να μείνετε ενημερωμένοι.